alkohol na wesela śląsk Świadczymy usługi dystrybucyjne dla klientów detalicznych i gastronomicznych.

Rumtex dlaczego my?


Oddział Wadowice
+48 33 873 44 00
Oddział Tychy
+48 32 216 80 23

Rumtex Sp.z o.o

Klauzula informacyjnaOd dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000). Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowania danymi osobowymi naszych klientów prosimy o zapoznanie z poniższymi informacjami.

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: 

Rumtex  Spółka z o.o. w Tychach zwana dalej Spółką lub Administratorem danych.

Cele przetwarzania:     

Wykonywanie umowy sprzedaży czy innych umów zawieranych z osobami fizycznymi, Kontrahentami Spółki, dalej jako Umowy.

Dodatkowo :                      

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Podstawy prawne przetwarzania:            

Umowa zawierane z Kontrahentami, zgoda Kontrahenta,  uzasadniony interes Spółki.

Odbiorcy danych:             

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Spółki.

Zakres przetwarzania danych osobowych może obejmować dane w zakresie : NIP, REGON, imię nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, lokalizacja punktów sprzedaży(zwane dalej jako PSD), adres email, telefon do kontaktu, dokumenty rejestrowe firmy, koncesja na alkohol i potwierdzenie opłacenia składki za koncesję.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych Kontrahentów.

1.       Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Rumtex Spółka z o.o. w Tychach. Można się skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Przemysłowa 74A, 43-100 Tychy

- przez e-mail: tychy@rumtex.pl

- telefonicznie: 32 216 80 23

2.       Inspektor ochrony danych

Nie został wyznaczony.

3.       Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać dane osobowe Kontrahentów w celu należytego wykonania Umowy zawartej z Kontrahentem (art. 6 ust. 1 b RODO) oraz wynikających z niej roszczeń.

4.       Okres przechowywania danych osobowych.

Będziemy przechowywać dane osobowe Kontrahenta do czasu zakończenia wykonywania Umowy i przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia po wykonaniu usługi.

 

5.       Odbiorcy danych.

Będziemy przekazywać dane osobowe Kontrahenta:

a)       naszym współpracownikom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. do biura rachunkowego świadczącego na naszą rzecz usługi księgowe i rachunkowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

b)       mogą być udostępnione odbiorcom danych, tj. osobom i podmiotom współpracującym z Rumtex Sp. z o.o. w ramach zawartych umów o współpracę.

 

6.       Prawa Kontrahenta związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji.

Kontrahentom  przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a)       prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody),

b)       prawo dostępu do swoich danych osobowych,

c)       prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

d)      prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

e)       prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

f)        prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację Kontrahenta  – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

g)       prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Kontrahent może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje kandydatowi tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z kandydatem lub na podstawie jego zgody.

 

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim dane Kontrahenta są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane ustnie lub w korespondencji nie wymagane do wykonania umowy o świadczenie usług prawnych) – Kontrahent ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz ww. adres emailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Kontrahentowi przysługuje też także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Strona główna O nas Klauzula informacyjna Oferta Kontakt

Realizacja: Dpl Agency - Tworzenie Stron WWW
Rumtex Wadowice:Hurtownia Alkoholi Wadowice, Dystrybucja Alkoholi, Alkohole, Wódki,Zaopatrzenie Gastronomii Sklepów, Wódka Alkohol Na Wesele,Wadowice ,Tychy ,Śląsk.Rumtex największa dystybucja alkoholi na śląsku,
Copyright © Rumtex Dystrybucja Alkoholi

Dystrybucja Alkohole Śląsk